Regulamin

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


§ 1. Definicje
Regulamin – niniejszy Regulamin
Usługodawca – Market Access Audit Tomasz Prycel, ul. Gwiaździsta 7B/5 01-651 Warszawa, adres e-mail: info@dobreprogramyzdrowotne.pl, NIP: 725-146-89-45
(działający w niżej wymienionym zakresie na podstawie porozumienia ze Stowarzyszeniem CEESTAHC (Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care)
Portal - informacyjno-edukacyjny Portal internetowy pod nazwą DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE (adres elektroniczny: www.dobreprogramyzdrowotne.pl ),
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę tj:
1. informowanie na temat najnowszych wydarzeń w tym szkoleń, konferencji, a także o projektach realizowanych przez partnerów Portalu
2. udostępnianie wzorców programów zdrowotnych pod nazwą „modelowy program zdrowotny” służących do pomocy w opracowywaniu własnych projektów zdrowotnych przez Usługobiorcę właściwego
3. udostępnienie Użytkownikowi właściwemu „Kreatora Programów Zdrowotnych” służącego do pomocy w trakcie tworzenia programu zdrowotnego, z możliwością zapisania dokumentu w formacie MS Word lub PDF
4. udostępnianie informacji, dokumentów, opracowań itp. w trakcie opracowywania programu zdrowotnego przez Usługobiorcę właściwego
Zasób Portalu – całokształt treści zawartych w Portalu
Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu tj. zarówno Usługobiorca ogólny jak i Usługobiorca właściwy
Konto Usługobiorcy właściwego – część Portalu utworzona dla danego Użytkownika po zarejestrowaniu się i dostępna dla Użytkownika po jego zalogowaniu
Modelowy Program Zdrowotny – opracowany przez zespół ekspertów projekt programu zdrowotnego możliwego do implementacji i realizacji w całości lub wybranych częściach przez samorząd terytorialny, po adaptacji dokumentu do warunków lokalnych i po konsultacjach wewnątrz samorządu.
Usługobiorca ogólny – użytkownik nie posiadający prawa do logowania i korzystania z „Kreatora programów zdrowotnych”
Usługobiorca właściwy – Jednostka Samorządu Terytorialnego w Polsce, lub inna instytucja publiczna z obszaru zdrowia publicznego, zarejestrowane na Portalu posiadające aktualny login i hasło (działające poprzez swoich pracowników)
JST – Jednostka Samorządu Terytorialnego


§ 2. Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z Portalu odbywa się w oparciu o Regulamin.
2. Poprzez wpisanie adresu internetowego „www.dobreprogramyzdrowotne.pl Użytkownik ma możliwość korzystania z Portalu (w tym przede wszystkim do zapoznawania się z treściami tam prezentowanymi).
3. Portal w swoim główny założeniu (tj. w zakresie który jest udostępniany po założeniu Konta Usługobiorcy właściwego) przeznaczony jest dla Jednostek Samorządu Terytorialnego lub innych instytucji publicznych z obszaru zdrowia publicznego i tylko osoby zatrudnione i zajmujące się organizacją zdrowia jako pracownicy tych podmiotów oraz odpowiadające za politykę zdrowotną w tych podmiotach uprawnione są do zarejestrowania Konta Usługobiorcy właściwego i korzystania z zasobów Portalu w części po zalogowaniu.
4. Komercyjne i/lub nie związane z ustawową działalnością JST lub innych instytucji publicznych z obszaru zdrowia publicznego wykorzystywanie materiałów zawartych na Portalu jest zabronione. Wzorce programów zdrowotnych przeznaczone są do tylko i wyłącznie do opracowania nowych projektów zdrowotnych przez osoby wymienione w ust. 3 powyżej.
5. Treści zawarte na Portalu mają charakter jedynie informacyjny lub szkoleniowy. Informacje zamieszczone na Portalu nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów ani innej oferty.
6. Wszystkie informacje i treści zawarte na Portalu zostały zebrane i opracowane przez Usługodawcę w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Usługobiorców właściwych na podstawie informacji zawartych na Portalu czy też za skutki wykorzystania przez Usługobiorców właściwych informacji uzyskanych z Portalu.
7. Usługodawca informuje, że Portal zawiera dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, a ich używanie (za wyjątkiem dozwolonego użytku), kopiowanie, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Usługodawcy (ewentualnie właściwych osób trzecich) jest zabronione.
8. Usługodawca zezwala na korzystanie z treści zawartych w Modelowym Programie Zdrowotnym (udostępnionym poprzez Kreator programów zdrowotnych) tylko i wyłącznie Jednostkom Samorządu Terytorialnego do celów opracowania i wdrożenie własnego programu zdrowotnego w obszarze terapeutycznym, którego dotyczy „Modelowy Program Zdrowotny”.
9. Zakazane jest podejmowanie działań przez Użytkownika polegających na dostarczaniu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub takich, które mogą wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemów komputerowych, a także wszelkich innych działań niezgodnych z prawem.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność korzystania z Portalu jeżeli powstały one nie z winy Usługodawcy, lub w inny sposób, na który Usługodawca nie miał wpływu.
11. Usługodawca może wstrzymać świadczenie usług w okresie potrzebnym do usunięcia awarii lub też w okresie remontu sieci, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników (o ile będzie to możliwe).


§ 3. Warunki techniczne

1. Portal składa się z części ogólnodostępnej oraz z części dostępnej tylko dla zalogowanych posiadaczy Kont Usługobiorców właściwych.
2. Z Portalu w części ogólnodostępnej może korzystać każdy Użytkownik posiadający komputer osobisty lub podobnego typu, wyposażony w system operacyjny (Windows, Linux, Mac OS, Android lub podobny) i połączenie z publiczną siecią Internet oraz posiadający przeglądarkę internetową (Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer lub podobną) z opcją akceptowania plików cookies. Dostęp do Portalu możliwy jest również przy wykorzystaniu multimedialnych urządzeń wielofunkcyjnych.Pliki cookies są używane do przechowywania informacji o sesji użytkownika (tj. o czasie połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia). Informacje dotyczące lokalizacji oraz sposobie usuwania plików cookies są zależne od rodzaju przeglądarki i opisane w dokumentacji do przeglądarki. Portal nie będzie funkcjonować poprawnie bez włączonej obsługi plików Cookies.W celu założenia Konta Usługobiorcy właściwego, konieczne jest zawarcie z Usługodawcą umowy o założenie Konta Usługobiorcy właściwego. W celu zawarcia umowy, należy na stronie www.dobreprogramzdrowotne.pl w obszarze logowania podać login i unikalne hasło oraz zaakceptować Regulamin.
3. Dostęp do Konta Usługobiorcy właściwego możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła. Usługobiorca właściwy, który otrzyma dostęp do Portalu, nie może udostępniać innym Użytkownikom, ani osobom trzecim hasła dostępu do swojego konta na Portalu.
4. Zakończenie korzystania z usług przez Usługobiorcę ogólnego odbywa się poprzez opuszczenie strony internetowej www.dobreprogramyzdrowotne.pl. Zakończenie korzystania z usług przez Usługobiorcę właściwego odbywa się poprzez wylogowanie oraz opuszczenie strony internetowej www.dobreprogramyzdrowotne.pl. Usunięcie Konta Usługobiorcy właściwego dokonuje administrator strony poprzez wysłanie prośby na e-mail służący do pomocy tj. info@dobreprogramyzdrowotne.pl. Konto zostaje usunięte bez zbędnej zwłoki i bezpłatnie.
5. Usługobiorca właściwy zobowiązany jest do utrzymywania w tajemnicy danych pozwalających na logowanie oraz za wszelkie działania wykonywane na Portalu po zalogowaniu. Usługobiorca właściwy zobowiązuje się do: (a) niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o przypadku uzyskania informacji o nieuprawnionym użyciu loginu, hasła dostępowego lub Konta Usługobiorcy właściwego przez osoby trzecie lub zaistnieniu innego podobnego zagrożenia bezpieczeństwa oraz (b) wylogowania się z Portalu po każdorazowym zakończeniu korzystania z Portalu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za kontrolę nad sposobem przechowywania oraz używania loginu i hasła, a także za kontrolę dostępu oraz użytkowanie założonego Konta Użytkownika.


§ 4. Rodzaj i zakres funkcji dostępnych na Portalu


1. Portal stanowi źródło informacji na tematy związane ze zdrowiem przez pryzmat roli samorządów w systemie ochrony zdrowia, roli profilaktyki i obszaru tworzenia i realizacji programów zdrowotnych. Jest narzędziem pomocnym w zakresie organizacji ochrony zdrowia i profilaktyki w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
2. Portal w części ogólnodostępnej zawiera informacje i materiały edukacyjne poświęcone zdrowiu publicznemu. Do zamieszczania informacji oraz materiałów w części ogólnodostępnej uprawniony jest wyłącznie Usługodawca. Usługodawca może dokonywać zmian w Zasobie Portalu, w tym usuwać określone informacje i materiały z części ogólnodostępnej bez uprzedniego zawiadomienia.
3. Usługodawca dokłada starań, żeby wszelkie informacje oraz materiały zamieszczane przez niego na Portalu były najwyższej jakości.
4. Portal w części przeznaczonej dla posiadaczy Kont Usługobiorców właściwych ma zapewniony dostęp do Kreaotora Programów Zdrowotnych oraz Modelowych Programów Zdrowotnych.


§ 5. Prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników


1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Portal funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Portalu mogą wystąpić przerwy techniczne.
2. Usługodawca może zawiesić funkcjonowanie lub zablokować dostęp do Portalu lub jego niektórych funkcji ze względu na czynności konserwacyjne, wymianę sprzętu, modyfikację Portalu oraz z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
3. W przypadku zauważenia na Portalu treści niedokładnych, błędnych, obraźliwych, sprzecznych z prawem lub w inny sposób niewłaściwych, Usługodawca prosi o przesyłanie zawiadomienia na adres e.mail info@dobreprogramyzdrowotne.pl.
4. Usługobiorca właściwy ma prawo korzystać z Konta Usługobiorcy właściwego po jego uprzednim aktywowaniu przy wskazaniu loginu i hasła.
5. Każde Konto Usługobiorcy właściwego należy aktywować poprzez postępowanie zgodne z instrukcją zawartą w wiadomości wysłanej na podany w czasie rejestracji adres e-mail. Usługobiorca właściwy jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o każdej zmianie swojego adresu e-mail wykorzystywanego na potrzeby korzystania z Portalu.
6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. W szczególności zabrania się Użytkownikowi: (a) wykorzystywania Portalu w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów nakłaniających do agresji, niszczenia mienia oraz czynów zabronionych prawem lub mogących spowodować odpowiedzialność karną lub cywilną; (b) wykorzystywania Portalu w celu skrzywdzenia osób niepełnoletnich lub dążenia do ich skrzywdzenia; (c) wykorzystywania Portalu w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów, których celem byłoby szykanowanie innych Użytkowników; (d) wykorzystywania Portalu w celu zamieszczania fałszywych, mylących lub kłamliwych ofert sprzedaży lub kupna produktów, przedmiotów lub usług, zachęcania innych do przesyłania „łańcuszków” oraz zachęcania ich do wstąpienia do grup opartych na zasadzie piramidy finansowej itp.; (e) wykorzystywania, bez pisemnej zgody Usługodawcy, Portalu w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów reklamowych, w tym w szczególności reklamy produktów i usług oraz do ukrytych celów komercyjnych; (f) wykorzystywania Portalu w celu uzyskania bezprawnego dostępu do danych innych Użytkowników oraz próby przełamania zabezpieczeń chroniących dane, oprogramowanie, sprzęt komputerowy lub system komunikacji elektronicznej osób trzecich, a także sieć telekomunikacyjną; (g) wykorzystywania Portalu w celu zbierania danych osobowych o osobach trzecich bez ich wiedzy i zgody, w tym także podejmowania działań polegających na zbieraniu danych z ekranu komputera (ang. screen scraping) i zbieraniu informacji ze zbiorów danych (database scraping) lub inne działania, których celem jest uzyskanie spisu Użytkowników lub innych danych; (h) wykorzystywania Portalu do jakichkolwiek działań, które spowodowałyby utratę lub ograniczenie możliwości korzystania z Portalu lub Internetu jako takiego dla innych Użytkowników, w tym także wszelkie praktyki związane z działaniami typu flooding i działaniami hakerskimi; (i) wykorzystywać informacje i materiały zamieszczone na Portalu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający interesy osób trzecich lub interesy Usługodawcy; (j) korzystania z Portalu w sposób powodujący przeciążanie łącza; (k) korzystania z Portalu w sposób powodujący naruszenie interesów Usługodawcy; (l) wykorzystywania programów automatycznie pobierających zawartość Portalu bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; (ł) umieszczania w innych serwisach internetowych oraz wykorzystywania w jakiejkolwiek formie informacji oraz materiałów umieszczonych na Portalu bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Użytkownik nie może w ramach korzystania z Portalu prowadzić bezpośredniej ani pośredniej reklamy produktów i usług, bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności .
8. W przypadku naruszania zasad korzystania z Portalu określonych w Regulaminie, Usługodawca zablokuje dostęp do Portalu takiemu Użytkownikowi, a także podejmie inne odpowiednie działania przewidziane przepisami prawa.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące powstać u Usługobiorców właściwych w związku z korzystaniem przez nich z Portalu. W celu uniknięcia wątpliwości – niniejsze postanowienie nie dotyczy konsumentów.

§ 6. Prawa własności intelektualnej


1. Prawa autorskie i pokrewne do utworów publikowanych na Portalu oraz prawa własności przemysłowej przysługują Usługodawcy lub innym uprawnionym do nich podmiotom i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. Żadne z postanowień Regulaminu, za wyjątkiem wyraźnie wskazanych, nie może być interpretowane jako przyznanie, na zasadzie domniemania, przyzwolenia lub na innej zasadzie, jakiejkolwiek licencji ani prawa do korzystania z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej.
3. Użytkownik ma prawo do pobierania, drukowania całych stron lub fragmentów Portalu pod warunkiem wykorzystywania ich tylko dla celów własnych (dozwolony użytek osobisty) o ile nie będzie to naruszać praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów.
4. Żadna część Portalu, zawarte na niej informacje lub materiały nie mogą być w całości lub części kopiowane w celach komercyjnych (w tym do celów związanych z prowadzeniem szkoleń przez Użytkownika), transmitowane elektronicznie lub w inny sposób modyfikowane, linkowane, zwielokrotniane na jakichkolwiek polach eksploatacji lub w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej zgody Usługodawcy lub innego uprawnionego podmiotu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Naruszenie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej przez Użytkownika rodzi odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Użytkownik, który zawrze odrębne porozumienie z Usługodawcą w przedmiocie umieszczenia jakichkolwiek utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na Portalu, oświadcza iż posiada wszelkie prawa autorskie i pokrewne do takich utworów oraz, że udziela nieodpłatnie Usługodawcy niewyłącznej licencji do korzystania (z prawem do udzielania dalszych licencji) z takich utworów w nieograniczonym czasie i przestrzeni, w całości lub w części na następujących polach eksploatacji (a) utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego; (b) zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego; (c) publiczne wystawianie; (d) publiczne wyświetlenie; (e) publiczne odtworzenie; (f) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; (g) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; (h) najem oryginału lub egzemplarzy; (i) użyczanie oryginału lub egzemplarzy; (j) nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy naziemny lub satelitarny lub w sposób przewodowy; (k) remitowanie; (l) rozpowszechnianie utworu, w tym jego publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie w każdy sposób i każdą techniką, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; (ł) inne istniejące w tym wskazane w ustawie prawo autorskie i prawa pokrewne.
7. Przekazując utwory do zamieszczenia na Portalu Użytkownik oświadcza, że nie są one obciążone prawami osób trzecich, w tym w szczególności prawami własności intelektualnej oraz prawami do wizerunku.
8. Usługodawca po usunięciu danych identyfikujących Użytkownika lub w przypadku jego zgody na ujawnienie tych danych, ze wskazaniem Użytkownika jako autora, może wybrane utwory zamieścić w obszarze Dobre Praktyki na Portalu. W przypadku uzyskania takiej zgody Użytkownika autora utworu, Użytkownik upoważnia Usługodawcę do zamieszczenia utworu w obszarze dostępnym dla innych zalogowanych Użytkowników. Użytkownik upoważnia tym samym Usługodawcę do ingerencji w treść utworu, polegającą na usunięciu danych mogących zidentyfikować autora utworu. Inni zalogowani Uczestnicy mogą korzystać z zamieszczonych Programów Zdrowotnych z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu. Prawa autorskie do zamieszczanego utworu pozostają własnością Użytkownika będącego autorem utworu.

 

§ 7. Reklamacje


1. Reklamacje, uwagi, zastrzeżenia oraz pytania związane z działaniem oraz funkcjonowaniem Portalu należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@dobreprogramyzdrowotne.pl. Usługodawca ustosunkuje się do powyższego w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, uwag, zastrzeżeń bądź pytań.
2. Reklamacja powinna wskazywać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz dane Użytkownika (instytucję w której pracuje – jeżeli reklamacja pochodzi od Użytkownika właściwego, adres pocztowy, adres e-mail). Reklamacje nie zawierające danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę chyba, że jej rozpatrzenie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego wówczas reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od daty zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli niemożliwość rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni spowodowana zostanie przyczynami niezależnymi od Usługodawcy; w takiej sytuacji reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej rozpatrzenie.
4. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezwłocznie zawiadomi Użytkownika składającego reklamację.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują „na przyszłość”, po upływie 14 dni od chwili ich udostępnienia w taki sposób aby użytkownik miał możliwość zapoznania się ze zmianami. Użytkownik nie akceptując nowej treści Regulaminu, zobowiązuje się nie korzystać z Portalu.
2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian lub modyfikacji Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.07.2012 roku.