REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA UPRAWNIAJĄCEGO DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO NAPISANY PRZEZ STUDENTÓW

Formularz rejestracyjny przeznaczony dla Studentów


Kategoria indywidualna Kategoria grupowa
Dane osobowe
Nazwa uczelni: *
Wydział: *
Rok studiów: *
Nazwisko: *
Imię: *
Grupa
Nazwa grupy: *

Adres zameldowania:

Ulica, dom/lokal: * /
Kod, Miejscowość: *
Telefon: *

Dane do logowania:

Email: *
Hasło: *
Powtórz hasło: *
Hasło MUSI mieć długość min. 8 znaków zawierających małe, DUŻE litery oraz cyfry. Może zaiwerać znaki specjalne

 ROZUMIEMY DOSKONALE, ŻE CZYTANIE TEGO TYPU DOKUMENTÓW NIE JEST NAJPRZYJEMNIEJSZĄ FORMĄ SPĘDZANIA CZASU - JEDNAK ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU JEST BARDZO WAŻNE
- NA WSZELKIE TWOJE UWAGI ODPOWIEMY... Z PRZYJEMNOŚCIĄ :-) 

 


Akademia Dobrego Programu Zdrowotnego
Edycja 2013/14.


Choroby o podłożu autoimmunologicznym:
Zdrowy Powrót do Pracy

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
NA NAJLEPSZY PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO
NAPISANY PRZEZ STUDENTÓW


Preambuła:

Mając na uwadze:

 • Znaczenie zdrowia publicznego w poprawie zdrowia jednostek;
 • Znaczenie współpracy regionalnej i międzysektorowej w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych ludności;
 • Znaczenie proaktywnej postawy młodych kadr systemu ochrony zdrowia oraz
 • Konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i promocji najlepszych programów zdrowotnych oraz uznając, że choroby o podłożu autoimmunologicznym, stanowią istoty epidemiologicznie problem, który dotyka często ludzi młodych i aktywnych zawodowo, pragniemy wspierać współdziałanie wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia, w tym samorządów, płatnika (MZ, NFZ), ubezpieczyciela, organizacji pozarządowych, uczelni (i studentów, którzy wkrótce zasilą kadry instytucji związanych z poprawą zdrowia), środowiska medycznego w celu ułatwienia integracji społecznej, a często umożliwienia powrotu do pracy.


A. UWAGI OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie CEESTAHC (Central and Eastern Euro-pean Society of Technology Assessment in Health Care ul. Starowiślna 17/3 31-038 Kraków,
NIP: 676-22-46-760; KRS: 0000170838; tel. +48 12 3577634; e-mail. sekretariat@ceestahc.org
2. Konkurs jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.dobreprogramyzdrowotne.pl , która należy do Market Access Audit Tomasz Prycel
3. Partnerami konkursu są: Uczelnie Medyczne (pełna lista dostępna na stronach www.dobreprogramyzdrowotne.pl i www.ceestahc.org )
4. Patronaty honorowe konkursu:

 • ASPHER(Association for Schools of Public Health in the European Region);
 • Konsultant Krajowy Zdrowia Publicznego, Prof. Bolesław Samoliński;
 • Konsultant Krajowy Medycyny Pracy, dr Ewa Wągrowska – Koski;
 • NIZP (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego) *;
 • CMKP (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego);
 • IMP (Instytut Medycyny Pracy) *,
 • marszałkowie województw (pełna lista dostępna na stronach www.dobreprogramyzdrowotne.pl i www.ceestahc.org);
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy *

5. Kapituła Konkursu ma siedzibę w Krakowie
ul. Starowiślna 17/3,
31-038 Kraków
tel. +48 12 357 76 34
fax +48 12 396 38 39
e-mail sekretariat@ceestahc.org


6. Skład Kapituły Konkursu:

 • dr n. med. Adam Fronczak,
 • dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski,
 • dr n. med. Paweł Goryński ,
 • dr n. med. Małgorzata Leźnicka,
 • dr n. med. Łukasz Balwicki ,
 • dr n. med. Bogdan Batko , *
 • dr n. med. Małgorzata Bykowska,
 • Magdalena Władysiuk ,
 • Tomasz Jan Prycel,
 • Przedstawiciel AOTM *
 • Przedstawiciel CMKP (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego)

7. Podstawowym źródłem informacji o konkursie, w tym o regulaminie konkursu są strony internetowe: www.dobreprogramyzdrowotne.pl oraz www.ceestahc.org . Do-datkowo informacje o konkursie będą publikowane na profilu Facebook: Studenci Zdrowia Publicznego ( https://www.facebook.com/groups/452238451500770/ )

* - w trakcie ustaleń

B. CEL KONKURSU

Celem głównym konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów i pomysłów na program zdrowotny (profilaktyczny, rehabilitacyjny, edukacyjny) w obszarze związanym z chorobami o podłożu autoimmunologicznym opracowany przez studentów, z uwzględnieniem aspektów jakości życia i możliwości podejmowania (lub powrotu) do pracy.

Cele szczegółowe - upowszechnianie wiedzy na temat:

 • Zasad prawidłowego konstruowania programów zdrowotnych
 • Prawidłowego przygotowania programu zdrowotnego, szczególnie tworzenia programów dotyczących pacjentów z chorobami o podłożu autoimmunologicznym ( ang. IMIDS: Immune-Mediated Inflammatory Diseases)** i współpracy z samorządami
 • Aktywności zawodowej pacjentów z IMIDS – identyfikacji potrzeb, tworzenia grup wsparcia, badań związanych z tą grupą młodych ludzi
 • Roli samorządów terytorialnych w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych mieszkańców
 • Znaczenia współpracy międzysektorowej w rozwiązywaniu problemów zdrowia publicznego.

Celem konkursu jest również promocja dziedziny Zdrowia Publicznego, oraz osób zajmują-cych się tą profesją i prezentacja umiejętności studentów zdrowia publicznego, a ponadto:

 • Zachęcenie studentów zdrowia publicznego do angażowania się w projekty samorządowe
 • Zapoznanie się z rolą i zakresem działań różnych instytucji publicznych w zakresie programów zdrowotnych w Polsce
 • Nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami medycznymi, a jednostkami samorządu terytorialnego.

** - spotyka się również określenie „przewlekłe choroby zapalne”


C. WARUNKI UCZESTNICTWA, TERMINARZ

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni student kształcący się w obszarze zdrowia, który w momencie ogłoszenia konkursu, posiada status studenta I-go lub II-go stopnia studiów (dalej: Uczestnik konkursu), co może poświadczyć odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Dziekana Uczelni, do wglądu na życzenie organizatora konkursu (prace nagrodzone na etapie wojewódzkim oraz ogólnopolskim – obowiązkowy wgląd przed odbiorem nagrody – pismo należy wysłać pocztą na adres kapituły, po uzyskaniu informacji o nagrodzie).
2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • Kategoria indywidualna (projekty zgłaszane są przez studentów jednoosobowo),
 • Kategoria grupowa (projekty składane są przez grupę studentów maksymalnie w trzyosobowym składzie).

3. Rejestracja do konkursu:
a. Każda osoba spełniająca warunki (dział C pkt.1) może wziąć udział w konkursie poprzez założenie konta na stronie dobreprogramyzdrowotne.pl lub dobreprogramy-zdrowotne.pl/konkurs
b. Założenie konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego po kliknięciu "przycisku" na stronie dobreprogramyzdrowotne.pl/konkurs o nazwie "ZAŁÓŻ KONTO I WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE"
c. Aby dokonać skutecznego założenia konta do udziału wymagane jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacja
d. Wymagane jest także potwierdzenie wyrażenia zgody na publikację danych osobowych oraz oświadczenie zgłoszenia do konkursu
e. Potwierdzenie rejestracji konta a tym samym udziału w konkursie, zostanie wysłane na e-mail podany w formularzu, kliknięcie podanego w wiadomości linku aktywuje konto
f. Rejestracja "grupy" w "Kategorii grupowej konkursu" odbywa się poprzez zaznaczenie pola "Kategoria grupowa" w formularzu rejestracyjnym.

 • rejestracji "grupy" dokonuje jeden użytkownik, podając jedynie swoje dane w formularzu rejestracyjnym.
 • użytkownik nadaje nazwę grupie. Nazwa grupy nie może być wulgarna oraz naruszać dobrych obyczajów, pod rygorem unieważnienia udziału w konkursie.
 • "grupa" może składać się maksymalnie z trzech osób, a minimalnie z dwóch.
 • wszystkie osoby uczestniczące w grupie muszę spełniać kryteria określone w pkt. C ust.1 niniejszego regulaminu.
 • wszyscy uczestnicy zwycięskich "grup" w Kategorii grupowej konkursu winni są przesłać dokumenty poświadczające status studenta oraz podpisane

Oświadczenia "Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz na przekazywanie oso-bom trzecim oraz do wiadomości publicznej, swoich danych osobowych podanych przy założeniu konta, dla potrzeb niezbędnych dla organizacji oraz przeprowadzenia konkursu (w tym wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród, a także informowania o zwycięzcy), a także dla potrzeb promocji swo-jej osoby (tj. informowania o autorstwie pracy konkursowej). Przetwarzanie winno odbywać się zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Da-nych Osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101 Poz. 926)."
Nie przesłanie ww. dokumentów oraz oświadczenia w przeciągu 2 tygodni od daty publikacji wyłonionej nagrodzonej grupy, skutkuje dyskwalifikacją. Nagroda zostaje przekazane kolejnej wyłonionej grupie, pod warunkiem spełnienia tych samych warunków.

 

 • jeżeli dokumenty, w wyłonionej do nagrody grupy, prześle tylko jeden członek zespołu w przewidzianym regulaminowym czasie, nagrodę otrzyma tylko on w proporcjonalnej części z puli nagród przewidzianych dla tego zespołu. Pozoostałe nieodebrane nagrody wzbogacają pulę kolejnego etapu, lub kolejnego konkursu.
 • osoba rejestrująca grupę oświadcza, że jest reprezentantem grupy i tym samym osobą kontaktową do celów przeprowadzenia niniejszego konkursu.

g. Rejestracja do konkursu w "Kategorii indywidualnej" odbywa poprzez zaznaczenie pola "Kategoria indywidualna"
h. Użytkownik konta może korzystać, w celu opracowania pracy konkursowej z wszystkich treści zawartych na dobreprogramyzdrowotne.pl w tym w szczególności z "Kreatora programów zdrowotnych" tj. modułu który w automatyczny sposób przeprowadza przez kolejne etapy programu zdrowotnego.

4. Konkurs jest dwustopniowy, w obowiązujących terminach:

 • I Etap (wojewódzki) - termin składania prac konkursowych do 30 czerwca 2014
 • I Etap (wojewódzki) - ogłoszenie wyników 15 licpa 2014
 • II Etap (ogólnopolski) - termin składania prac: 31 lipca  2014
 • II Etap (ogólnopolski) - ogłoszenie wyników 15 września 2014

5. W I etapie - wojewódzkim mogą brać udział wszyscy chętni Uczestnicy konkursu, którzy przygotują projekt programu zdrowotnego w obszarze określonym przez Kapitułę, zgod-nie ze schematem zalecanym przez Agencję Oceny Technologii Medycznych (schemat jest dostępny na stronie internetowej www.aotm.gov.pl / http://aotm.gov.pl/index.php?id=263).

6. Do II etapu przystępują Uczestnicy konkursu, których projekty zostały najwyżej ocenione przez Kapitułę Konkursu na etapie wojewódzkim. Kapituła Konkursu wybiera maksymal-nie dwa projekty w każdej kategorii w danym województwie. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna.

7. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do II etapu – ogólnopolskiego podejmuje Kapituła Konkursu o czym niezwłocznie powiadamia Uczestników konkursu.

8. Poprzez założenie konta Uczestnik konkursu potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regu-laminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień (kwestia zgody na prze-twarzanie danych osobowych jest opisana w rozdziale G Regulaminu)

9. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik konkursu udostępnienia Organizatorowi (a tym samym Kapitule Konkursu) pracę konkursową i wyraża zgodę na jej publikację po prze-prowadzeniu konkursu.

D. PRZEBIEG KONKURSU

I. Postanowienia ogólne

1. Kapituła opracowuje i wydaje wytyczne dotyczące zasad przeprowadzania eliminacji, oraz kwalifikację prac do etapu ogólnopolskiego do dnia 15.03.2014.
Szczegółowe kryteria oceny projektów są opisane w Załączniku nr. 1 Regulaminu. Projekty mogą dotyczyć terenu danego województwa, powiatu, gminy lub obejmować większe obszary (w tym rozwiązania ogólnopolskie).

II. Wysyłanie prac konkursowych (projektów)

1. Zgłoszenie pracy do konkursu odbywa się poprzez przesłanie plików (MS Word oraz PDF) na serwer dobreprogramyzdrowotne.pl. W etapie ogólnopolskim – dodatkowo plik PowerPoint.
2. Przesłanie plików z pracą konkursową odbywa się tylko i wyłącznie poprzez zalogowanie na konto użytkownika oraz poprzez "Konkursową skrzynkę podawczą" na dobreprogramyzdrowotne.pl/konkurs. Konkursowa skrzynka podawcza aktywna jest tylko dla zalogowanych użytkowników.
3. Użytkownik uprawniony jest do przesłania (załączenia) maksymalnie 3 plików. Praca właściwa (czyli przeznaczona do konkursu) powinna być stworzona w formacie MS Word oraz PDF, a w etapie ogólnopolskim dodatkowo program będzie zaprezentowany w formacie PPT.
UWAGA: Załączone prace konkursowe nie mogą zawierać danych pozwalających zidentyfikować autora. Jest to wymóg bezwzględny, podyktowany wymogiem obiektywnej oceny prac przez Kapitułę konkursu. Podanie danych osobowych powoduje automatyczne zdyskwalifikowanie pracy w konkursie.
4. Przyjęcie pracy do oceny konkursowej nastąpi poprzez potwierdzenie wiadomością e-mail.

III. Proces zatajenia danych osobowych

1. System informatyczny nadaje przesłanym plikom nr ID
2. Nr ID stanowi nazwę pliku
3. Nr ID jest unikalny i jest przypisany tylko i wyłącznie do tego Uczestnika konkursu, który przesyła pliki poprzez konkursową skrzynkę podawczą.
4. Po wysłaniu plików, system automatycznie wysyła potwierdzenie zgłoszenia pracy do nadawcy.
5. Prace konkursowe zostają umieszczone na serwerze ww. strony konkursu. Po przesłaniu prac, system tworzy unikalny link z którego sekretariat konkursu oraz kapituła oceniają-ca mogą pobrać prace (będące oznaczone tylko i wyłącznie nr ID w nazwie pliku).
6. Zaraz po zgłoszeniu prac (poprzez skrzynkę podawczą), e-mail z linkiem do pracy kon-kursowej zostaje przesłany przez System informatyczny na sekretariat@ceestahc.org czyli do sekretariatu konkursu.
7. Sekretariat organizatora jest uprawniony do druku prac lub do przesłania ich na adres e-mail członka Kapituły w celu oceny merytorycznej pracy.
8. Po ocenie merytorycznej Kapituła (Przewodniczący Kapituły) ogłasza zwycięzców poprzez podanie nr ID prac do wiadomości Administratora strony.
9. Administrator strony publikuje na stronie internetowej dobreprogreamyzdrowotne.pl imiona i nazwiska nagrodzonych autorów oraz ich prace - na co Uczestnik konkursu wyraża zgodę.

IV. Kapituła Konkursu w ciągu 7 dni od zakończenia eliminacji wojewódzkich informuje uczestników o zakwalifikowaniu do II etapu ( finałowego) Konkursu.
Uczestnicy, których Projekty zostaną nagrodzone, dodatkowo otrzymają powiadomienie li-stowne od Organizatora. Lista zwycięskich Projektów zostanie także opublikowana na stro-nach internetowych Stowarzyszenia CEESTAHC, oraz www.dobreprogramyzdrowotne.pl, oraz będzie mogła być upubliczniana poprzez inne kanały informacyjne Organizatora po za-kończeniu Konkursu.
1. II etap – ogólnopolski
a. Eliminacje ogólnopolskie organizowane są przez Organizatora.
b. Sposób przeprowadzenia II etapu i oceny prac finałowych ustali Kapituła Konkursu do dn. 15.03.2014.
c. W etapie Ogólnopolskim prace konkursowe będą uzupełnione o szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać realizatorzy programu wyłonieni w drodze konkursu oraz 15-20 slajdową prezentację power point nt pracy konkursowej.
d. Organizator udostępni wszystkim uczestnikom portal dobreprogramyzdrowotne.pl, wraz z Kreatorem Programów Zdrowotnych. Opis korzystania z Kreatora Programów Zdrowotnych jest udostępniony na stronie www.dobreprogramyzdrowotne.pl.
e. II etap – ogólnopolski składa się z części pisemnej polegającej na złożeniu rozbudowanej i uzupełnionej wersji projektu i części ustnej (prezentacji multimedialnej) wyłaniającej zwycięzców Konkursu.
f. Do części ustnej dopuszczonych zostaje 5 prac, które zdobyły największą liczbę punk-tów w części pisemnej.
g. W części ustnej zakwalifikowani laureaci walczą o miejsca od pierwszego do trzeciego.

E. DOKUMENTACJA

1. Kapituła Konkursu ustala rodzaj dokumentacji etapów I i II, oraz sposób jej przechowywania. Dokumentacja powinna być przechowywana przez 2 lata.
2. Dokumentacja Konkursu obejmuje:
a. listę członków Kapituły,
b. protokoły z odpowiedniego stopnia konkursu,
c. prace pisemne zawodników,
d. pisma przychodzące i wychodzące,
e. listę zgłoszonych do udziału w Konkursie studentów,
f. rejestr wydanych laureatom zaświadczeń wraz z wzorami takich zaświadczeń,
g. listy laureatów.

F. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

Zakres tematyczny konkursu w 2013 roku obejmuje choroby o podłożu autoimmunologicznym (m in. łuszczycę, reumatoidalne zapalenie stawów, nieswoiste zapalenie jelit, chorobę Leśniowskiego-Crohna), z uwzględnieniem aspektu jakości życia i możliwości podejmowania (lub powrotu) do pracy.
Szczególnie zachęcamy do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Działania zaproponowane w programie nie mogą dotyczyć leków, w szczególności obejmować ich zakupu.
Struktura (schemat) pracy konkursowej powinna być zgodna ze schematem programu zdro-wotnego zaproponowanym przez AOTM (http://www.aotm.gov.pl/assets/files/Schemat%20Programu%20Zdrowotnego/Szablon%20PZ_AnZ_JC_RK.pdf)
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt tworzenia programów zdrowotnych dostęp-nymi w domenie publicznej, w szczególności na stronach www.aotm.gov.pl.

G. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do samodzielnego wykonania pracy konkursowej, praca konkursowa będzie wytworem wyłącznie jego pracy (lub pracy grupy – w przypadku udziału w konkursie w kategorii grupowej), nienaruszającym praw osób trzecich w tym przede wszystkim praw własności intelektualnej.
2. Uczestnik konkursu jest uprawniony, aby w każdej chwili zrezygnować z udziału w konkursie. Rezygnacja z udziału w konkursie odbywa się w następujący sposób:
a. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie w kategorii jednoosobowej należy wysłać wiadomość e-mail z tematem: "REZYGNACJA KONKURS" (z tego samego adresu e-mail, z którego nastąpiło założenie konta uczestnika) na adres info@dobreprogramyzdrowotne.pl. Konto uczestnika zostanie usunięte bez zbędnej zwłoki, o czym zostanie poinformowany e-mailem zwrotnym. Rezygnacji można dokonać przed złożeniem pracy do konkursu.
b. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie w kategorii grupowej - j.w.
3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wskazania prawdziwych danych osobowych.
4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. W szczególności zabrania się przesyłania prac konkursowych oraz wykorzystywania konkursu: (a) w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów nakłaniają-cych do agresji, niszczenia mienia oraz czynów zabronionych prawem lub mogących spowodować odpowiedzialność karną lub cywilną; (b) w celu skrzywdzenia jakichkolwiek osób; (c) w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów, których celem byłoby szykanowanie osób trzecich; (d) bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Organizatora w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów reklamowych, w tym w szczególności reklamy produktów i usług oraz do ukrytych celów komercyjnych; (e) w celu uzyskania bezprawnego dostępu do danych innych Uczestników konkursu lub osób trzecich oraz próby przełamania zabezpieczeń chroniących dane, oprogramowanie, sprzęt komputerowy lub system komunikacji elektronicznej osób trzecich, a także sieć telekomunikacyjną; (f) w celu zbierania danych osobowych o osobach trzecich bez ich wiedzy i zgody; (g) do jakichkolwiek działań, które spowodowałyby utratę lub ograniczenie możliwości korzystania ze stron internetowych Organizatora lub Internetu jako takiego dla innych osób; (h) w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający interesy osób trzecich lub interesy Usługodawcy; (i) wykorzystywania programów automatycznie pobierających zawartość stron internetowych Organizatora bez zgody Organizatora, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Po zakończeniu konkursu uczestnik może korzystać z konta użytkownika na www.dobreprogramyzdrowotne.pl nieodpłatnie. Konta użytkowników pozostają aktywne zgodnie z funkcjonowaniem strony, minimum 12 miesięcy lub do momentu zgłoszenia rezygnacji poprzez wysłanie informacji (j.w.) na info@dobreprogramyzdrowotne.pl

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Uczestnik konkursu nie przenosi na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej.
2. Uczestnik konkursu, którego praca zostanie wybrana za najlepszą w danej kategorii, upoważnia, w ramach nagrody którą otrzymuje Organizatora do zamieszczenia pracy konkursowej (przy wskazaniu autora/współautorów) na swoich stronach internetowych tj. www.dobreprogramyzdrowotne,pl, www.ceestahc.org . Jednocześnie Uczestnik konkursu upoważnia Organizatora do nieodpłatnego kopiowania, wydrukowania i przesłania (lub samego przesłania w formie elektronicznej) pracy konkursowej do osób oceniających prace konkursowe.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Ze strony dotyczącej konkursu (tj. dobreprogramyzdrowotne.pl; dobreprogramyzdrowot-ne.pl/konkurs) może korzystać każdy Użytkownik posiadający komputer osobisty lub podobnego typu, wyposażony w odpowiedni system operacyjny (np. Windows) i połączenie z publiczną siecią Internet oraz posiadający przeglądarkę internetową Mozilla Firefox, Internet Explorer 8 lub nowszy, Google Chrome lub inną odpowiednią, z ustawioną opcją akceptowa-nia plików cookies (pliki cookies są używane do przechowywania informacji o sesji użytkownika tj. o czasie połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia. Informacje dotyczące lokalizacji oraz sposobu usuwania plików cookies są zależne od rodzaju przeglądarki i opisane w dokumentacji do przeglądarki - portal nie będzie funkcjonować poprawnie bez włączonej obsługi plików cookies)

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie oraz na przekazywanie osobom trzecim oraz do wiadomości publicznej, swoich danych osobowych podanych przy założeniu konta, dla potrzeb niezbędnych dla organizacji oraz przeprowadzenia konkursu (w tym wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród, a także informowania o zwycięzcy), a także dla potrzeb promocji swojej osoby (tj. informowania o autorstwie pracy konkurso-wej). Przetwarzanie winno odbywać się zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101 Poz. 926).
3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników konkursu w celu związanym z organizacją oraz przeprowadzeniem konkursu (w tym wyłonieniem zwycięzców oraz przyznaniem nagród, a także informacja o zwycięzcach), a także w celach promocji Uczestników konkursu.
4. Do wiadomości publicznej podawane jest tylko imię i nazwisko Uczestnika konkursu oraz Uczelnia wyższa w której się kształci.
5. Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest do-browolne i przysługuje mu uprawnienie do wglądu do tychże danych oraz uprawnienie do ich poprawiania, uaktualniania oraz prawo żądania ich usunięcia.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek wymagane do wzięcia udziału w konkursie.
7. Po wyłonieniu zwycięzców konkursu dane osobowe Uczestników konkursu podlegać będą usunięciu z serwerów konkursu (dobreprogramyzdrowotne.pl)

REKLAMACJE

1. Reklamacje, uwagi, zastrzeżenia oraz pytania związane z konkursem należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@dobreprogramyzdrowotne.pl Organizator ustosunkuje się do powyższego w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, uwag, zastrzeżeń bądź pytań.
2. Reklamacja powinna wskazywać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz dane osoby. Reklamacje niezawierające danych umożliwiających kontakt z osobą, która dokonywać będzie reklamacji nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
4. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w zależności od tego w jakiej formie nastąpiła reklamacja), niezwłocznie zawiadomi osobę składającą reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Corocznie Komitet Główny Konkursu opracowuje i wydaje wytyczne do kolejnej edycji konkursu. Kolejne edycje i wytyczne do konkursów będą prezentowane na stronie www.dobreprogramyzdrowotne.pl w dziale aktualności oraz dobreprogramyzdrowot-ne.pl/konkurs; a także na stronie www.ceestahc.org każdorazowo, kiedy taka inicjatywa będzie wchodzić w życie - z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Ocena Uczestników konkursu dokonywana będzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1.
3. Załącznikiem nr 2 do Regulaminu jest instrukcja przesyłania prac konkursowych, w któ-rym zostały wskazane zasady przesyłania prac konkursowych.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Autorzy Regulaminu:

Małgorzata Leźnicka
Paweł Ryś
Magdalena Władysiuk
Tomasz Jan Prycel
Łukasz Balwicki
Piotr Miazga


Prace nad Projektem współfinansowane są z grantu przekazanego przez firmę Abbvie.


Załącznik nr 1
WYTYCZNE OCENY PRACY nr _______

1. Zgodność treści z tytułem pracy (ilość pkt 0-2) :

Ilość pkt _______

2. Układ pracy, struktura, podział treści, kompletność tez (ilość pkt 0-3):

Ilość pkt _______

3. Merytoryczna ocena pracy (ilość pkt 0-10):

Ilość pkt _______

4. Ocena pracy pod kątem innowacyjnych rozwiązań (ilość pkt 0-3):

Ilość pkt _______

5. Dobór i wykorzystanie źródeł (ilość pkt 0-3):

Ilość pkt _______

6. Formalna ocena pracy (poprawność języka, technika pisania programu) ( ilość pkt 0-3):

Ilość pkt _______

7. Inne uwagi (ilość pkt 0-2):

Ilość pkt _______

8. Ogólna ilość uzyskanych pkt _______ (maksymalna liczba pkt.26)

 


_________________________
Podpis recenzenta


Załącznik 2
Instrukcja przesyłania prac

1. Za pracę konkursową zostanie uznana praca stanowiąca program zdrowotny z zakresu chorób o podłożu autoimmunologicznym, która spełnia poniższe kryteria:

 • została napisana w języku polskim,
 • rodzaj czcionki: Times New Roman lub Arial,
 • rozmiar czcionki: 12
 • odstępy miedzy akapitami – 1,5,
 • nie więcej niż 16 stron formatu A4 w Etapie I;
 • nie więcej niż 24 strony formatu A4 w Etapie II

2. Do pracy uczestnicy dołączają prezentację multimedialną nt Pracy Konkursowej ( Max 15 -20 slajdów) - etap II ogólnopolski
3. Pracę konkursową w formacie MS Word i PDF, oraz prezentacje multimedialną (II etap) należy przesłać zgodnie z powyższym regulaminem za pomocą "Skrzynki podawczej" lo-gując się na www.dobreprogramyzdrowotne.pl

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - formularz

1. Imię i Nazwisko:
2. E-mail:
3. Adres zameldowania:

4. Adres korespondencyjny:

5. Nazwa uczelni (determinuje województwo w 1. etapie konkursu):

6. Wydział:
7. Rok studiów:

Oświadczenie autora pracy
Oświadczam, że akceptuję treść regulaminu konkursu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.


_________________________ _________________________
miejscowość i data podpis

 

 


Załącznik 3
Nagrody dla zwycięzców

Nagrody będą opublikowane na stronie www.dobreprogramyzdrowotne.pl do dn. 15.12.2013


Załącznik 4
Harmonogram


Lp. Zadanie i  Termin realizacji:

1. Pozyskanie partnerów i patronów konkursu: 08 listopada 2013
2. Powołanie kapituły konkursowej 08 listopada
3. Opracowanie wytycznych dotyczących składanych projektów 31 października
4. Promocja konkursu:

 • strony internetowe (CESTAHC, urzędy mar-szałkowskie, uczelnie medyczne, medyczne towarzystwa naukowe) 15 listopada

5. Etap wojewódzki (zgłaszanie prac) do 30 czerwca 2014
6. Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego 15 lipca 2014
7. Etap ogólnopolski (zgłaszanie prac) 31 lipca 2014
8. Ogłoszenie wyników 15 września 2014


Załącznik 5

Referencje i linki
(pakiet informacyjny uzgodniony i opublikowany na stronach www.ceestahc.org i www.dobreprogramyzdrowotne.pl do 25.11.2013

(*) Pola wymagane